Nabór do służby - Komenda Powiatowa Policji w Chojnicach

Nabór do służby

Nabór do służby


 

Uwaga! Dobór do służby w Policji

Informujemy, że do odwołania wprowadzono możliwość składania przez kandydatów do służby w Policji dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 2 pkt 1 ustawy o Policji,

wyłącznie drogą pocztową na adres:

 

Zespół ds. Doboru

Wydział Kadr i Szkolenia

Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku

ul. Okopowa 15

80-819 Gdańsk

Jednocześnie informujemy, że w dalszym ciągu, do odwołania, zawieszone są pozostałe czynności przeprowadzane w ramach postępowania kwalifikacyjnego do służby w Policji.

Zgodnie z poleceniem Komendanta Głównego Policji gen. insp. dr Jarosława Szymczyka od dnia 12.03.2020r. zawieszone zostały do odwołania wszystkie etapy postępowania kwalifikacyjnego dla kandydatów do służby w Policji. W związku z tym Zespół do Spraw Doboru KWP w Gdańsku oraz komórki kadrowe wszystkich komend miejskich i powiatowych nie będą przyjmować dokumentów do służby w Policji od kandydatów i nie będą realizowane: testy wiedzy i sprawności w szkołach policyjnych, próbne testy sprawności, testy psychologiczne, rozmowy kwalifikacyjne, komisje lekarskie oraz nie będą przyjmowane ankiety bezpieczeństwa osobowego. W Zespole ds Doboru Wydziału Kadr i Szkolenia KWP w Gdańsku zawieszone zostają również dyżury popołudniowe we wtorki. Niemniej jednak osoby zainteresowane wstąpieniem w szeregi Policji prosimy o kontakt pod nr tel.

723-695-574

607-235-276

516-819-371

w celu uzyskania bliższych informacji na temat ubiegania się o służbę w Policji. O zmianie decyzji w powyższej sprawie poinformujemy Państwa niezwłocznie komunikatem na stronie internetowej.

 

 

KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI W GDAŃSKU

INFORMUJE, ŻE TRWA 

PROCEDURA REKRUTACJI

KANDYDATÓW DO SŁUŻBY W POLICJI

NA TERENIE WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

W 2020 ROKU

 

Planowane terminy i limity przyjęć do służby w Policji - w procedurze konkursowej:

Termin przyjęcia do służby w Policji dla osób, które przeszły pozytywnie wszystkie etapy postępowania kwalifikacyjnego i zostały umieszczone na liście osób do przyjęcia do służby w Policji (lista rankingowa):


Informuję, że Komendant Główny Policji dokonał modyfikacji terminów i limitów przyjęcia do służby w Policji w 2020 roku, w ramach których garnizon pomorski realizował będzie przyjęcia do służby w Policji  w niżej wymienionych terminach: 

 

27 lutego2020 roku 

 21 kwietnia 2020 rok

13 lipca 2020 roku

16 września 2020 roku

5 listopada 2020 roku 

30 grudnia2020 roku

 

W NASTĘPUJĄCYCH JEDNOSTKACH POLICJI:

Komenda Miejska Policji w Gdańsku, Gdyni, Sopocie, Słupsku; Komenda Powiatowa Policji w Lęborku, Kwidzynie, Starogardzie Gdańskim, Sztumie, Chojnicach, Człuchowie, Malborku, Wejherowie, Tczewie, Pruszczu Gdańskim, Bytowie, Pucku, Kościerzynie, Kartuzach, Nowym Dworze Gdańskim; Oddział Prewencji Policji w Gdańsku.

OSOBY ZAINTERESOWANE PEŁNIENIEM SŁUŻBY W POLICJI POWINNY ZŁOŻYĆ DOKUMENTY OSOBIŚCIE:

w komórkach kadrowych Komend Miejskich i Powiatowych Policji na terenie woj. pomorskiego

 

Jeżeli jesteś zainteresowany pełnieniem służby w Komendzie Miejskiej Policji w Chojnicach

skontaktuj się z pracownikami Zespołu ds. Kadr i Szkolenia, Chojnice ul. Warszawska 13, tel. 52-395 61 24 i złóż dokumenty osobiście od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00, a we wtorki w godz. 10.00-18.00. 

SŁUŻBĘ W POLICJI MOŻE PEŁNIĆ:

 
Służbę w Policji może pełnić (art. 25 ust. 1 Ustawy z dnia 6.04.1990r o Policji):

- obywatel polski o nieposzlakowanej opinii,

- który nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,

- korzystający w pełni z praw publicznych,

- posiadający co najmniej średnie wykształcenie;

- posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować,

- dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych.

 

Co musisz wiedzieć na początku?
 
Kandydat, który przeszedł pozytywnie wszystkie etapy postępowania kwalifikacyjnego i został umieszczony na liście rankingowej zatwierdzonej przez Komendanta Wojewódzkiego Policji, może zostać przyjęty do służby w Policji, w terminie wskazanym na naszej stronie internetowej w zakładce: 

 

 

Limity przyjęć do służby w Policji.

W tym miejscu należy zaznaczyć, że każdy kandydat w kwestionariuszu osobowym wskazuje jednostkę Policji, w którejchciałby pełnić służbę. Niemniej jednak Komendant Wojewódzki Policji, kierując się dobrem służby oraz sprawując nadzór nad wszystkimi jednostkami Policji w danym województwie, podejmuje decyzję o przydzieleniu nowych funkcjonariuszy do służby w poszczególnych komendach miejskich i powiatowych Policji, uwzględniając aktualne pilne potrzeby kadrowe danej jednostki. Stąd też propozycje kandydata określone w kwestionariuszu stanowią jedynie instrument pomocniczy dla komendanta przy ocenie możliwości uzupełniania stanu kadrowego poszczególnych jednostek.

Po wstąpieniu w szeregi Policji przez 1-2 tygodnie policjant pełni służbę w jednostce, do której został przydzielony, a następnie zostaje skierowany na szkolenie zawodowe podstawowe do jednej ze szkół policyjnych, np. w Słupsku, Pile czy Szczytnie. Szkolenie to trwa ok. 6,5 miesiąca i odbywa się w systemie skoszarowanym (tj. pobyt całodobowy z wyżywieniem) i polega na uczestniczeniu w zajęciach dydaktycznych m.in. z zakresu prawa karnego, prawa wykroczeń, technik obezwładniania, musztry, użycia środków przymusu bezpośredniego, a także strzelania z broni palnej. Szkoły zapewniają wysoki poziom nauczania i zaplecza dydaktycznego.          

Policjant skierowany na szkolenie zawodowe podstawowe uczestniczy w szkoleniu obowiązkowo w umundurowaniu policyjnym (ćwiczebnym) i podlega szczególnej dyscyplinie służbowej określonej w regulaminie szkoły. W szczególności policjant zobowiązany jest dostosować się do harmonogramu dnia (tj. godziny pobudki, rozpoczęcia i zakończenia zajęć, udania się na posiłki), a także do przestrzegania zasad hierarchizacji, tj. starszeństwa stopniem, drogi służbowej czy też wykonywania poleceń przełożonych.

Zanim jednak kandydat zostanie przyjęty do służby, znając datę przyjęcia, winien podjąć w życiu prywatnym i zawodowym działania mające na celu uporządkowanie spraw osobistych, co umożliwi i jednocześnie pomoże spokojnie, bezstresowo i skutecznie ukończyć szkolenie i podjąć dalszą służbę w macierzystej jednostce Policji, czyli tej, do której został przydzielony.

Przez pierwsze trzy lata policjant będzie pełnił tzw. służbę przygotowawczą w pionie prewencji. Oznacza to m.in. służbę patrolową, patrolowo-interwencyjną, w ruchu drogowym, zabezpieczanie meczy, imprez masowych, manifestacji itp.

Wynagrodzenie policjanta podczas szkolenia zawodowego podstawowego wynosi ok. 1700 zł netto, natomiast po szkoleniu i mianowaniu na policjanta – ok. 2600 zł netto i będzie wzrastać wraz awansem w służbie.

Ponadto policjantowi przysługują nagrody roczne, motywacyjne, jubileuszowe oraz dofinansowanie do wypoczynku na każdego członka rodziny. Dodatkowo policja gwarantuje możliwość doskonalenia zawodowego i możliwość rozwoju zawodowego dla osób z wyższym wykształceniem, w tym uzyskanie stopnia oficerskiego.

Prawa emerytalne przysługują policjantowi po 25 latach służby w 55 roku życia.

 

 

Jak zostać policjantem w województwie pomorskim?
 

Procedura wstąpienia do służby w Policji jest ściśle określona w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18.04.2012r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o służbę w Policji.

Od dnia 1 czerwca 2017 roku  dokumenty w województwie pomorskim można złożyć w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gdańsku, a także w Komendzie Miejskiej Policji w Słupsku, Komendzie Powiatowej Policji w Chojnicach oraz Komendzie Powiatowej Policji w Starogardzie  Gdańskim.

Składanie dokumentów przez osoby ubiegające się o przyjęcie do służby w Policji będzie odbywało się poprzez uprzednią rejestrację na adres e-mailowy dobor@gd.policja.gov.pl. (należy podać imię, nazwisko, numer telefonu i  wskazać komendę, w której kandydat chciałby złożyć dokumenty – z komend wymienionych poniżej). Zgodnie z kolejnością zgłoszeń, każdemu kandydatowi zostanie wskazany drogą mailową lub telefonicznie termin i miejsce złożenia dokumentów.

Dokumenty można składać:
 

Komenda Wojewódzka Policji Wydział Kadr i Szkolenia w Gdańsku, ul. Okopowa 15 pokój 008 lub 11:

od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 14.00, natomiast we wtorek w godz. 8.00 - 17.00

Komenda Miejska Policji w Słupsku (komórka kadrowa), Al. 3 Maja 1 :

od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 14.00

Komenda Powiatowa Policji w Chojnicach (komórka kadrowa), ul. Warszawska 13:

od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 14.00

Komenda Powiatowa Policji w Starogardzie Gdańskim (komórka kadrowa), ul. Bohaterów Getta 2:

od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 14.00

 

Dokumenty, które należy złożyć, są następujące:

- podanie o przyjęcie do służby adresowane do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku ze wskazaniem jednostki Policji na terenie województwa pomorskiego, w której kandydat chce pełnić służbę (z lewej strony podania margines 2,5 cm szerokości);

kwestionariusz osobowy kandydata do służby, część A i B  – wypełniony czytelnie drukowanymi literami;

- kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe, np. świadectwa ukończenia szkoły średniej lub dyplomu uzyskania tytułu licencjata lub magistra – oryginały do wglądu;

- kserokopie świadectw poprzedniej pracy lub służby – oryginały do wglądu;

- kserokopie dokumentów potwierdzających szczególne predyspozycje kandydata do służby, tj. tytuł ratownika lub ratownika medycznego, uprawnienia instruktora sportów walki, strzelectwa sportowego, ratownictwa wodnego, nurkowania, sportów motorowodnych, ratownika wodnego, płetwonurka, sternika motorowodnego, posiadanie prawa jazdy kategorii A lub C – oryginały do wglądu;

- do wglądu książeczka wojskowa, jeżeli kandydat objęty jest ewidencją wojskową, z uregulowanym stosunkiem do służby wojskowej, z pieczątką właściwego WKU informującą o przeniesieniu do rezerwy;

- do okazania dowód osobisty potwierdzający tożsamość osoby składającej dokumenty – osoby posiadające nowe dowody osobiste powinny złożyć dodatkowo zaświadczenie o zameldowaniu.

 

UWAGA!!!

ZŁOŻONE DOKUMENTY NIE PODLEGAJĄ ZWROTOWI!!!

    

Po złożeniu dokumentów kandydat do służby w Policji kierowany jest na poszczególne etapy postępowania, do których należą:

a) TEST WIEDZY (TW) i TEST SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ (TSF):

- testy odbywają się w jednej ze szkół policyjnych, np. Słupsku, Pile, Szczytnie w soboty lub niedziele;

- test wiedzy składa się z 40 pytań i obejmuje tematykę z zakresu funkcjonowania władzy ustawodawczej, wykonawczej, sądowniczej oraz z zakresu bezpieczeństwa publicznego i opracowywany jest w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie.

- zakres i sposób przeprowadzenia testu sprawności fizycznej określony jest w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18.04.2012 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji, a film obrazujący jego przebieg można znaleźć na stronie Komendy Głównej Policji www.policja.pl;

 

b) TEST PSYCHOLOGICZNY (MULTISELECT - MS):

- składa się z testu komputerowego oraz rozmowy psychologa policyjnego z kandydatem;

- test obejmuje ocenę kandydata do służby w zakresie: zdolności intelektualnych, zachowań społecznych, stabilności emocjonalnej, postawy w pracy

- test przeprowadzany jest w Wydziale Psychologów w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gdańsku, ul. Okopowa 15.

 

c) ROZMOWA KWALIFIKACYJNA (RK):

- komisja powołana decyzją Komendanta Wojewódzkiego Policji ocenia kandydata w zakresie: umiejętności komunikowania się, motywacji do służby w Policji, społecznej postawy wobec ludzi, umiejętności autoprezentacji;

- rozmowy odbywają się w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gdańsku, ul. Okopowa 15 - rozmowa z kandydatem trwa ok. 30 min.

 

d) KOMISJA LEKARSKA:

- celem komisji lekarskiej jest ustalenie zdolności fizycznej i psychicznej kandydata do służby;

- kandydata kieruje się do Rejonowej Komisji Lekarskiej odpowiedniej dla miejsca zamieszkania kandydata.

 

e) POSTĘPOWANIE SPRAWDZAJĄCE WOBEC KANDYDATA DO SŁUŻBY:

- celem postępowania sprawdzającego jest ustalenie czy kandydat do służby w Policji daje rękojmię zachowania tajemnicy;

- postępowanie rozpoczyna się w momencie złożenia przez kandydata wypełnionej ankiety bezpieczeństwa osobowego  w Wydziale do spraw Ochrony Informacji Niejawnych Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku, ul. Okopowa 15(druk ankiety)

 - ankietę kandydat składa w terminie wyznaczonym przez pracownika Zespołu ds. Doboru Wydziału Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku.

Procedura wstąpienia do służby w Policji odbywa się w formie konkursu i jest punktowana. Z każdego etapu kandydat otrzymuje więc stosowną liczbę punktów, maksymalnie 220 pkt za etapy punktowane, tj.:

- test wiedzy – 40 pkt,

- test sprawności fizycznej – 60 pkt,

- test psychologiczny – 60 pkt,

- rozmowa kwalifikacyjna – 60 pkt.

 

Efekt końcowy to suma punktów ze wszystkich etapów, która umiejscawia kandydata w tzw. "liście rankingowej".

Liczba punktów uzyskanych w postępowaniu może zostać powiększona o punkty wynikające z preferowanego wykształcenia lub szczególnych predyspozycji kandydata, a mianowicie:

- punkty za wykształcenie:

- wyższe - magister lub równorzędne - o kierunku przydatnym do służby w Policji: prawo, administracja, ekonomia, bezpieczeństwo narodowe lub wewnętrzne – 8 pkt;

- wyższe o kierunku innym niż wymienione wyżej – 6 pkt;

- wyższe – licencjat, inżynier – 4 pkt;

- średnie o profilu policyjnym – 2 pkt;

- punkty za szczególne predyspozycje:

- tytuł ratownika lub ratownika medycznego – 4 pkt;

- uprawnienia instruktora sportów walki, strzelectwa sportowego, ratownictwa wodnego, nurkowania, sportów motorowodnych – 4 pkt;

- uprawnienia ratownika wodnego, płetwonurka, do prowadzenia łodzi motorowodnych – 2 pkt;

- prawo jazdy kategorii A lub C – 2 pkt.
 

Co to jest Policja, jakie ma zadania i dlaczego warto zostać policjantem?
 

Policja to umundurowana i uzbrojona formacja służąca społeczeństwu i przeznaczona do ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymywania bezpieczeństwa i porządku publicznego (art. 1 ust. 1 Ustawy z dnia 6.04.1990r o Policji).

Policjant (funkcjonariusz Policji) zgodnie ze słowami roty ślubowania (art. 27 ust. 1 Ustawy z dnia 6.04.1990r o Policji):

- służy wiernie Narodowi,

- chroni ustanowiony Konstytucją Rzeczpospolitej Polskiej porządek prawny,

- strzeże, nawet z narażeniem życia, bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli,

- wykonując powierzone zadania pilnie przestrzega prawa,

- przestrzega dyscypliny służbowej,

- wykonuje rozkazy i polecenia przełożonych,

- strzeże tajemnic związanych ze służbą,

- strzeże honoru, godności i dobrego imienia służby oraz

- przestrzega etyki zawodowej.

 

Musisz wiedzieć, że do głównych zadań Policji należą (art. 1 ust. 2 Ustawy z dnia 6.04.1990r o Policji):

 - ochrona życia i zdrowia ludzi oraz mienia przed bezprawnymi zamachami naruszającymi te dobra;

 - ochrona bezpieczeństwa porządku publicznego, w tym zapewnienie spokoju w miejscach publicznych oraz środkach publicznego transportu i komunikacji publicznej, w ruchu drogowym i na wodach przeznaczonych do powszechnego korzystania;

 - inicjowanie i organizowanie działań mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi;

- wykrywanie przestępstw i wykroczeń oraz ściganie ich sprawców.

 

Policja, jako ogólnopolski pracodawca, oferuje:

- ciekawą, satysfakcjonującą służbę;

- stabilne, stałe zatrudnienie;

- wysoki poziom nauczania i zaplecza dydaktycznego w szkołach policyjnych;

- wynagrodzenie po szkoleniu podstawowym zawodowym ok. 2800 zł netto;

- nagrody roczne, motywacyjne, jubileuszowe;

- prawa emerytalne po 25 latach służby w 55 roku życia;

- możliwość doskonalenia zawodowego;

- możliwość rozwoju zawodowego dla osób z wyższym wykształcenie, w tym uzyskanie stopnia oficerskiego;

- prestiż zatrudnienia;

- służbę w organizacji zaufania społecznego;

- szeroki katalog specjalizacji;

- wyjątkową rolę społeczną – bycie policjantem to nie tylko zawód, jest to służba społeczeństwu;

- przynależność do grupy zawodowej – poczucie tożsamości i wsparcie społeczne, organizacyjne.

 

I właśnie dlatego warto zostać Policjantem!

 

Ponadto warto wiedzieć, że planuje się:

- od dnia 1 stycznia 2019r. wzrost uposażenia funkcjonariuszy w przeciętnej miesięcznej wysokości nie mniej niż 655 zł brutto na etat;

- od dnia 1 stycznia 2020r. wzrost uposażenia funkcjonariuszy w przeciętnej miesięcznej wysokości nie mniej niż 500 zł brutto na etat;

- od 1 lipca 2019r. wprowadzenie płatnych nadgodzin w wysokości 100% stawki godzinowej;

- nabycie przez funkcjonariuszy praw emerytalnych po 25 latach służby bez dotychczasowego warunku uzyskania 55 roku życia.

Co z tatuażami?
 

W związku z licznymi pytaniami kandydatów do służby w Policji dotyczącymi możliwości wstąpienia do służby w Policji kandydata posiadającego tatuaże informujemy, że w tym zakresie obowiązują zapisy działu II rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 października 2018 roku w sprawie wykazu chorób i ułomności, wraz z kategoriami zdolności do służby w Policji, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służbie Ochrony Państwa (Dz. U. z 2018r. poz. 2035). Zgodnie z § 3 tatuaż nie podlega ocenie komisji lekarskiej podległej ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych oraz nie traktuje się go jako samouszkodzenie.

Ponadto w Zarządzeniu nr 7 Komendanta Głównego Policji z dnia 1 marca 2013r. w sprawie regulaminu musztry w Policji w rozdziale 1 pkt 2 załącznika mówi, iż: „Umundurowanemu policjantowi zabrania się noszenia lub eksponowania elementów naruszających powagę munduru, w szczególności (…) ppkt 6) widocznego tatuażu” (Dz. U. z 2013r., poz. 18).

Natomiast  zgodnie z punktami 7, 8 i 9 wyżej wymienionego zarządzenia:

- pkt 7 - w przypadku, gdy wygląd umundurowanego policjanta nie spełnia w ocenie przełożonego wymogów określonych w regulaminie, przełożony wydaje policjantowi polecenie niezwłocznego dostosowania wyglądu do określonych wymogów, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach nie dopuszcza go do służby lub odsuwa od jej pełnienia;

- pkt 8 - odmowa wykonania polecenia, o którym mowa w pkt 7, stanowi przewinienie dyscyplinarne i jest podstawą wszczęcia postępowania dyscyplinarnego w rozumieniu przepisów o odpowiedzialności dyscyplinarnej policjantów;

- pkt  9 - przełożony może uwzględnić odstępstwo od zasad określonych w pkt 2 ppkt 1, 4, 6 regulaminu w przypadkach podyktowanych charakterem służby lub względami bezpieczeństwa.


 Akty prawne oraz druki dokumentów dotyczące doboru do służby w Policji:

 

 

AKTY PRAWNE:

- Ustawa z dnia 6.04.1990r o Policji (Dz. U. z 2016r, poz. 1782 z późn. zm.)

 

 - Ustawa z dnia 5.08.2010r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2016r. poz. 1167 j.t.)

- Rozporządzenie MSW z dnia 18.04.2012r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o służbę w Policji (Dz. U. z 2012r. poz. 432, Dz. U. z 2013r., poz. 1663)


- Rozporządzenie MSW z dnia 19.12.2014r. w sprawie komisji lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych (Dz. U. z 2014r., poz. 1894)

 

- Decyzja nr 196 Komendanta Głównego Policji z dnia 12.06.2012 r. w sprawie prowadzenia centralnego zbioru informacji o kandydatach do służby Policji (Dz. Urz. KGP z dnia 12.06.2012r.)

 

- Decyzja nr 744 Komendanta Głównego Policji z dnia 15.10.2007r. w sprawie wprowadzenia kryteriów oceny sprawności fizycznej osób ubiegających się o przyjęcia do służby w Policji (Dz. Urz. KGP z 2007r., nr 19, poz. 141)

 

- Decyzja nr 746 Komendanta Głównego Policji z dnia 15.10.2007r. w sprawie przeprowadzenia wywiadu zorganizowanego wobec osób ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji (Dz. Urz. KGP z 2007r., nr 19, poz. 143)

 

- Decyzja nr 478 Komendanta Głównego Policji z dnia 14.09.2005r. w sprawie prowadzenia badań psychologicznych testem MultiSelect osób ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji oraz oceny tych badań (Dz. Urz. KGP z 2005r, nr 15, poz. 110)

 

  

DRUKI DOKUMENTÓW:

- Kwestionariusz osobowy kandydata do służby w Policji – cz. A, B, C

 

- Ankieta bezpieczeństwa osobowego